FUHR to my

Zrównoważony rozwój

Spielendes Kind im Baumhaus, Nachhaltigkeit bei FUHR: Als deutsches Familienunternehmen legen wir großen Wert auf Umweltschutz und soziale Verantwortung.

Bezpieczeństwo dla środowiska i przyszłości

Jako przedsiębiorstwu zarządzanemu przez rodzinę szczególnie leży nam na sercu postępowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zwłaszcza ze względu na naszą historię i nasz związek z małą ojczyzną za swoje zadanie uważamy postępowanie, które pozwala chronić zasoby i jest odpowiedzialne społecznie, aby także kolejnym pokoleniom móc zapewnić bezpieczną przyszłość. Dlatego intensywnie zajmujemy się trzema filarami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility). Jest to nasz wkład w zrównoważony rozwój, który przekracza wymogi prawne.

Zrównoważony rozwój w FUHR

Ochrona środowiska

Wnosimy wymierny wkład w ochronę środowiska i oszczędzanie zasobów. W procesie ciągłego ulepszania dążymy do certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001.

pokaż szczegóły
Razem zapewnimy przyjazną dla środowiska ...
... produkcję

Właściwa produkcja zamków i okuć jest niskoemisyjna i odbywa się przy małym udziale substancji szkodliwych. Przy wytwarzaniu naszych produktów nie powstają żadne szkodliwe gazy ani materiały odpadowe. W procesie produkcji nie używamy żadnych substancji szkodliwych dla środowiska.

Do produkcji różnych komponentów do zamków i okuć są potrzebne rozmaite wyroby metalowe i stalowe. Zwłaszcza produkcja stali jest niekiedy bardzo energochłonna. Metody niezbędne do ekonomicznej produkcji „zielonej stali” znajdują się wciąż w fazie rozwoju. Dzięki ciągłej kontroli jakości podczas produkcji i zwiększonemu wykorzystaniu standardowych materiałów wykluczamy, na ile jest to możliwe, już na wstępie niepotrzebne zużycie zasobów.

Poziom recyklingu stali wynosi do 90%. Poza tym stal można recyklingować wielokrotnie. Dlatego wszelkie metalowe odpady produkcyjne są zbierane a następnie ponownie wprowadzane do obiegu produkcyjnego. Elementy naszych zamków i okuć zgodnie z zasadami Circular Economy można również ponownie wykorzystać po zakończeniu ich cyklu życia.

 

... w naszych produktach

Wiele naszych produktów ma deklaracje środowiskowe produktu (EPD - Environmental Product Declaration). Są w nich udostępnione istotne dla środowiska informacje dotyczące naszych produktów, od produkcji do ich montażu. Ta przejrzystość jest konieczna, aby umożliwić spełnienie wymagań dotyczących zrównoważonego budownictwa w rozumieniu rozporządzenia o produktach budowlanych (BauPVO) i poprawić bilans ekologiczny budynków.

Wysoka jakość naszych produktów gwarantuje ich długą żywotność. Nie tylko przynosi to oszczędności użytkownikowi końcowemu, ale również pozwala uniknąć niepotrzebnego zużywania zasobów. Wspólnie z naszymi partnerami dążymy do tego, aby stworzyć możliwie "czysty" łańcuch dostaw i dlatego też oceniamy naszych dostawców również na podstawie ich zaangażowania w ochronę środowiska. Zgodnie z rozporządzeniami REACH i RoHS stosowanie szkodliwych dla zdrowia i środowiska substancji chemicznych i materiałów niebezpiecznych podczas produkcji naszych zamków i okuć redukujemy do technicznie niezbędnego minimum.

W ostatnich latach firma FUHR zbadała ślad węglowy własnej produkcji i poprzedzających ją procesów. Wspólnie z naszymi partnerami pracujemy nad przeniesieniem wyników tych badań na produkcję poszczególnych wyrobów, aby umożliwić określenie szczegółowego śladu CO₂ dla konkretnych artykułów. Za pomocą tych informacji chcemy poprawić bilans ekologiczny produktu i jego całego cyklu życia.

 

... w naszym zakładzie

Razem z lokalnymi przedsiębiorstwami i ekspertami firma FUHR uczestniczyła w projekcie ÖKOPROFIT. Dzięki systemowi skoordynowanych działań możliwe jest zwiększenie efektywności ekologicznej przedsiębiorstw a jednocześnie obniżenie kosztów. Centralnymi tematami są redukcja zużycia wody i energii oraz zmniejszenie ilości odpadów i zwiększenie efektywności materiałowej. W wyniku tych działań FUHR oszczędza rocznie ponad 119,4 t CO₂ i otrzymał wyróżnienie jako zakład z certyfikatem ÖKOPROFIT®.

W kolejnym etapie w 2020 r. firma FUHR wraz z ecocockpit, agencją ds. efektywności Nadrenii Północnej - Westfalii, określiła ślad CO₂. Zbilansowano i oceniono bezpośrednie i pośrednie emisje własnych oraz poprzedzających je etapów produkcji. Również od 2020 r. FUHR kupuje prąd elektryczny wyłącznie z odnawialnych źródeł energii oraz gaz z kompensacją CO₂, zapewniając już dzisiaj w ten sposób proces produkcji w dużej mierze neutralny dla klimatu.

W oparciu o rezultaty z ÖKOPROFIT w roku 2025 zostanie wprowadzony certyfikowany system zarządzania środowiskowego.

 

Działania w celu ochrony środowiska w zakładzie Heiligenhaus:

 • wymiana instalacji grzewczej w głównym zakładzie
 • eksploatacja całej instalacji grzewczej przy użyciu gazu neutralnego dla klimatu
 • uzdatnianie sprężonego powietrza z wykorzystaniem ciepła odzyskanego z produkcji
 • zakup prądu elektrycznego z odnawialnych źródeł energii
 • instalacja fotowoltaiczna do wytwarzania energii elektrycznej na budynku administracyjnym
 • przejście na energooszczędne oświetlenie LED
 • zarządzanie termiczne urządzeniami do cięcia laserowego i obrabiarkami erozyjnymi
 • skonsolidowanie etapów pracy i optymalizacja czasu eksploatacji energochłonnych urządzeń produkcyjnych
 • częściowa wymiana okien i dachów budynku produkcyjnego
 • wiele mniejszych działań w celu zmniejszenia zużycia energii na stanowiskach pracy, segregacji i redukcji odpadów, redukcji zużycia papieru i wiele innych
ÖKOPROFIT Kreis Mettmann 2017 de –  pdf, 5 MBDownload
Environmental Product-Declaration (EPD) according to ISO 14025 for locks en –  pdf, 653 KBDownload
Environmental Product-Declaration (EPD) according to ISO 14025 for panic and emergency exit devices en –  pdf, 669 KBDownload

Odpowiedzialność społeczna

Uczciwe traktowanie się i harmonijne bycie ze sobą  to dla nas oczywistość. Odpowiedzialność, wzajemny szacunek i różnorodność należą do naszych podstawowych zasad. Na tej bazie kształtujemy naszą codzienną pracę i praktyki biznesowe z naszymi partnerami.

pokaż szczegóły
Uczciwość i równe szanse dla wszystkich

Naszym celem jako uczciwego i godnego zaufania pracodawcy, dostawcy i klienta jest zapewnienie długoterminowego sukcesu biznesowego, z uwzględnieniem różnorodnych interesów naszych interesariuszy. Dlatego promujemy uczciwe i przejrzyste praktyki biznesowe i zawsze zwracamy uwagę na długotrwałe i oparte na zaufaniu relacje. Jako pracodawca o znaczeniu regionalnym mamy świadomość naszej odpowiedzialności za społeczność, środowisko i naszą małą ojczyznę. Dlatego już od 165 lat postępujemy zgodnie z naszymi podstawowymi wartościami jako prowadzone przez właścicieli rodzinne przedsiębiorstwo.

Cenimy różnorodność i tolerancję. Wyraźnie dystansujemy się od wszelkiej dyskryminacji. Równość szans i uczciwe traktowanie się nawzajem to dla nas oczywistość. Te zasady stanowią również podstawowy warunek współpracy z naszymi dostawcami i tym samym zrównoważonego rozwoju całego łańcucha dostaw.  

 

Odpowiedzialność społeczna oznacza dla nas:

 • uczciwe formy postępowania i praktyki biznesowe
 • jednakowe szanse dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia, religii, płci, z którą się identyfikuje, lub pozycji w społeczeństwie
 • mówimy Nie rasizmowi, dyskryminacji i wszelkim formom przemocy
 • ciągłą kontrolę naszych łańcuchów dostaw pod kątem ochrony środowiska, uczciwości, praw człowieka i etycznych praktyk biznesowych w oparciu o standardy MOP
 • szacunek do potrzeb interesariuszy i partnerska komunikacja
 • włączenie osób z niepełnosprawnością w proces pracy i likwidacja barier
 • promocję zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników
 • tworzenie bezpiecznych miejsc pracy
 • lokalną promocję młodych pracowników i ciągłe kształcenie wykwalifikowanego personelu
 • kreatywne zaangażowanie w Heiligenhaus i jego otoczenie

Ekonomiczność

Stale pracujemy nad ekonomicznym kształtowaniem naszych produktów i procesów. W ten sposób zapewniamy naszą niezależność jako przedsiębiorstwo. Dzięki temu dla naszych pracowników, dostawców i klientów zawsze jesteśmy niezawodnym i zorientowanym na przyszłość partnerem.

pokaż szczegóły
postępowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju dla bezpiecznej przyszłości

Jesteśmy przekonani, że tylko działanie zgodne z zasadami ekonomii pozwala na długofalowe postępowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju dla dobra środowiska i społeczności. Dlatego dążymy w FUHR do ciągłego, zdrowego wzrostu. Tylko jako stabilne ekonomicznie przedsiębiorstwo możemy nadal tworzyć wartość dodaną dla naszych dostawców i klientów, a także oferować naszym pracownikom perspektywę bezpiecznej przyszłości.

Stabilne prowadzenie przedsiębiorstwa i polityka biznesowa, w której dotrzymuje się zobowiązań, przestrzeganie prawa i porządku oraz długotrwałe i oparte na zaufaniu relacje z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami są kluczowymi czynnikami sukcesu pozwalającymi osiągnąć nasze cele zrównoważonego rozwoju.

 

Aby zwiększyć ekonomiczność, inwestujemy ...
... w wyposażenie naszych zakładów

 • Ciągłe ulepszanie procesów i modernizacja wyposażenia zakładów i parku maszynowego
 • Ciągły dalszy rozwój certyfikowanego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015
 • Większa elastyczność i specjalistyczne umiejętności dzięki budowie własnych narzędzi i maszyn specjalnych
 • Środki techniczne i organizacyjne służące większej ochronie środowiska i unikaniu marnotrawstwa
   
... w program naszych produktów

 • Ciągłe innowacje i dalszy rozwój produktów o ugruntowanej pozycji
 • Modułowa budowa produktów i opcjonalne, wykraczające poza program możliwości rozbudowy
 • Tworzenie wartości dodanej dla naszych klientów, np. usystematyzowanie programu i korzyści związane z efektywnością podczas magazynowania i produkcji
 • Wytwarzanie wysokiej jakości wyrobów o długiej żywotności w celu uniknięcia niepotrzebnego zużywania zasobów
   
... w nasze relacje

 • Ciągła wymiana informacji z dostawcami, klientami i specjalistami z branży, aby sprostać nowym wymaganiom rynku
 • Przestrzeganie zobowiązań wobec naszych pracowników, dostawców i klientów
 • Promocja i zwiększanie kwalifikacji i kompetencji naszych pracowników
 • Zaangażowanie społeczne w lokalne otoczenie i kooperacja z przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami i placówkami oświatowymi