Wij zijn FUHR

Duurzaamheid

Spielendes Kind im Baumhaus, Nachhaltigkeit bei FUHR: Als deutsches Familienunternehmen legen wir großen Wert auf Umweltschutz und soziale Verantwortung.

Een veilig milieu en een veilige toekomst

Als familiebedrijf hechten we zeer veel waarde aan onze sociale ondernemersverantwoordelijkheid. Door onze geschiedenis en de verbondenheid met onze thuislocatie zien wij het als onze plicht om efficiënt gebruik te maken van hulpbronnen en sociaal te handelen, zodat ook de generaties na ons een veilige toekomst tegemoet kunnen zien. Daarom richten wij ons intensief op drie pijlers van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op die wijze leveren wij een bijdrage aan duurzame ontwikkeling, die verder gaat dan wettelijk is voorgeschreven.

Duurzaamheid bij FUHR

Milieubescherming

Wij leveren een meetbare bijdrage op het gebied van milieubescherming en efficiënt gebruik van hulpbronnen. Met behulp van continue verbeteringsprocessen werken we toe naar certificering van het milieubeheersysteem volgens ISO 14001.

Toon details
Samen richting meer duurzaamheid...
... bij de productie

Bij de feitelijke productie van sloten en beslag komen geen uitstoot en schadelijke stoffen vrij. Bij de fabricage van onze producten ontstaan bijvoorbeeld geen schadelijke uitlaatgassen of afvalstoffen. Ook worden in het productieproces geen stoffen gebruikt die slecht zijn voor het milieu.

Voor het maken van de verschillende slot- en beslagonderdelen zijn diverse metaal- en staalproducten nodig. Met name de productie van staal kan bij tijd en wijle zeer energie-intensief zijn. Procedures om op economische wijze 'groen staal' te produceren, bevinden zich nog in een experimenteel stadium. Door continue kwaliteitscontroles tijdens het productieproces en door zo veel mogelijk te werken met standaardmaterialen sluiten we bij FUHR onnodig gebruik van natuurlijke hulpbronnen al in de voorbereidingsfase zo goed mogelijk uit.

Het recyclingpercentage van staal bedraagt maximaal 90%. Bovendien kan staal vaker dan eenmaal worden gerecycled. Daarom wordt alle metaalafval tijdens de productie ingezameld en vervolgens weer toegepast in de productiekringloop. Vanuit het oogpunt van de circulaire economie kunnen al onze slot- en beslagonderdelen aan het eind van de levensduur weer opnieuw worden gebruikt.

 

... bij onze producten

Voor een deel van onze producten bestaan zogenaamde EPD's (Environmental Product Declarations). Deze bevatten milieurelevante productinformatie over onze producten, van fabricage tot montage. Deze transparantie is nodig om te voldoen aan de criteria voor duurzaam bouwen van de bouwproductverordening (BauPVO) en om de milieubalans van gebouwen te verbeteren.

De hoge kwaliteit van onze producten staat garant voor een lange levensduur. Dit scheelt de eindgebruiker niet alleen geld, maar voorkomt ook onnodig gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Samen met onze partners streven we ernaar de toeleveringsketen zo 'schoon' mogelijk te houden en beoordelen onze leveranciers daarom ook op hun inzet op het gebied van milieubescherming. In overeenstemming met de REACH- en BGS-richtlijnen wordt het gebruik van chemische stoffen en gevaarlijke stoffen die slecht zijn voor de gezondheid en het milieu bij de fabricage van onze sloten en beslag beperkt tot het technisch noodzakelijke minimum.

FUHR heeft in de afgelopen jaren vastgesteld wat de CO₂-voetafdruk van de eigen productie en de daaraan voorafgaande processen is. Samen met onze partners werken we eraan deze bevindingen toe te passen op de productie van individuele producten, zodat we van elk artikel een gedetailleerde CO₂-voetafdruk kunnen bepalen. Met behulp van deze informatie proberen we de ecologische balans van een product over de gehele levenscyclus verder te verbeteren.

 

... op onze locatie

Samen met bedrijven en experts uit de regio heeft FUHR deelgenomen aan het project ÖKOPROFIT. Middels een systeem van op elkaar afgestemde maatregelen worden bedrijven in staat gesteld hun milieu-efficiëntie te vergroten en tegelijkertijd hun kosten te verlagen. Het doel hierbij is niet alleen om het water- en energieverbruik terug te dringen, maar ook om minder afval te produceren en efficiënter om te gaan met materiaal. Dankzij deze maatregelen bespaart FUHR jaarlijks meer dan 119,4 ton CO₂ en hebben we de aanduiding ÖKOPROFIT®-gecertificeerd bedrijf ontvangen.

In een volgende stap heeft FUHR in 2020 met de ecocockpit van de Effizienz-Agentur NRW een CO₂-voetafdruk vastgesteld. De directe en indirecte uitstoot van de eigen en voorafgaande productiefasen werden geïnventariseerd en beoordeeld. Eveneens sinds 2020 neemt FUHR uitsluitend nog stroom uit hernieuwbare energiebronnen af, zoals CO₂-gecompenseerd gas, waardoor het productieproces nu al in vergaande mate klimaatneutraal is.

Op basis van de bevindingen van het ÖKOPROFIT-project wordt in 2025 een gecertificeerd milieubeheersysteem ingevoerd.

 

Milieumaatregelen op de locatie Heiligenhaus:

 • Vernieuwing van de verwarmingsinstallatie in de hoofdfabriek
 • Exploitatie van de volledige verwarmingsinstallatie met klimaatneutraal gas
 • Persluchtbereiding met warmteterugwinning in de productie
 • Afname van stroom uit hernieuwbare energiebronnen
 • Fotovoltaïsche zonnepanelen op het kantoorgebouw voor de eigen stroomvoorziening
 • Overschakeling op energiebesparende led-verlichting
 • Warmtebeheer van lasersnijmachines en erodeermachines
 • Bundeling van activiteiten en optimalisatie van de tijden waarop energie-intensieve bedrijfsinstallaties worden ingezet
 • Gedeeltelijke vernieuwing van de ramen en daken van de bedrijfsgebouwen
 • Tal van kleinere maatregelen om het energieverbruik op werkplaatsen te verminderen, afval te scheiden en de hoeveelheid afval en gebruikt papier te verminderen etc.
ÖKOPROFIT Kreis Mettmann 2017 de –  pdf, 5 MBDownload
Environmental Product-Declaration (EPD) according to ISO 14025 for locks en –  pdf, 653 KBDownload
Environmental Product-Declaration (EPD) according to ISO 14025 for panic and emergency exit devices en –  pdf, 669 KBDownload

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor ons zijn een eerlijke omgang en harmonieus samenleven met elkaar vanzelfsprekend. Verantwoordelijkheid, wederzijds respect en diversiteit behoren tot onze kernwaarden. Het is op basis van deze waarden dat wij onze dagelijkse werkzaamheden en de zakelijke activiteiten met onze partners vormgeven.

Toon details
Eerlijkheid en kansengelijkheid voor iedereen

Als integere, betrouwbare werkgever, leverancier en klant streven wij naar duurzaam zakelijk succes. Daarbij houden wij rekening met de verschillende belangen van onze stakeholders. Om die reden hechten wij aan eerlijk en transparant zakendoen en langdurige vertrouwensrelaties. Als belangrijke werkgever in de regio zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid richting de samenleving, het milieu en onze omgeving. Wij handelen als familiebedrijf al meer dan 165 jaar in overeenstemming met onze kernwaarden.

Wij staan voor diversiteit en tolerantie. Wij nemen actief afstand van alle vormen van discriminatie. Kansengelijkheid en een eerlijke omgang met elkaar zijn voor ons vanzelfsprekend. Deze richtsnoeren vormen ook het fundament voor de samenwerking met onze leveranciers en de duurzame ontwikkeling van de gehele toeleveringsketen. 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons:

 • Eerlijke omgangsvormen en handelspraktijken
 • Gelijke kansen voor iedereen, ongeacht afkomst, geloof, genderidentiteit of maatschappelijke positie
 • Wij zeggen nee tegen racisme, discriminatie en elke vorm van geweld
 • Continue controle van onze toeleveringsketen wat betreft milieubescherming, eerlijkheid, mensenrechten en ethische zakelijke praktijken op basis van normen van de Internationale Arbeidsorganisatie
 • Rekening houden met de behoeften van belangengroepen en openhartige communicatie
 • Integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het wegnemen van obstakels
 • Bevordering van de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers
 • Creëren van veilige werkplekken
 • Lokale ondersteuning van jonge talenten en levenslang leren voor gekwalificeerd personeel
 • Bijdragen aan goede doelen in en rondom Heiligenhaus

Betaalbaarheid

Wij doen voortdurend ons best onze producten en processen zo economisch mogelijk in te richten. Zo garanderen we onze onafhankelijkheid als onderneming. Op deze wijze blijven wij voor onze medewerkers, leveranciers en klanten een betrouwbare en op de toekomst gerichte partner.

Toon details
Duurzaam handelen voor een veilige toekomst

Wij zijn ervan overtuigd dat alleen een economische bedrijfsvoering ons in staat stelt maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Daarom streven wij bij FUHR naar continue, gezonde groei. Want alleen als economisch stabiel bedrijf kunnen wij meerwaarde creëren voor onze leveranciers en klanten en onze medewerkers zekere toekomstperspectieven bieden.

Een stabiele bedrijfsvoering en bindend ondernemingsbeleid, naleving van wet- en regelgeving en langdurige vertrouwensrelaties met interne en externe stakeholders zijn cruciale succesfactoren voor het realiseren van onze duurzaamheidsdoelen.

 

Om nog economischer te kunnen werken, investeren wij...
... in onze productiefaciliteiten

 • Continue verbetering van onze processen en modernisering van onze productiefaciliteiten en machines
 • Constante ontwikkeling van ons gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2015
 • Meer flexibiliteit en knowhow door eigen afdelingen voor werktuigbouw en klantspecifieke machinebouw
 • Technische en organisatorische maatregelen voor een betere milieubescherming en het voorkomen van onnodig afval.
   
... in ons productprogramma

 • Continue innovatie en doorontwikkeling van bestaande producten
 • Modulaire productsamenstelling en optionele, programmaoverstijgende uitbreidingsmogelijkheden
 • Creëren van meerwaarde voor onze klanten, bijvoorbeeld door systeemprogramma's en efficiëntievoordelen bij de opslag en verwerking
 • Fabricage van duurzame kwaliteitsproducten, zodat onnodig verbruik van natuurlijke hulpbronnen wordt voorkomen
   
... in onze relaties

 • Voortdurende communicatie met leveranciers, klanten en branchespecialisten om te voldoen aan nieuwe markteisen
 • Verplichtingen tegenover onze medewerkers, leveranciers en klanten nakomen
 • Kwalificaties en competenties van onze medewerkers bevorderen en uitbreiden
 • Maatschappelijke betrokkenheid bij de lokale omgeving en samenwerking met bedrijven, verenigingen en opleidingsinstellingen